ફોટા ની સાઈઝ ઓછી કરવાની સરળ રીત । Best Photo Resizer Application Free for Android

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

તમે બધા લોકો જાણતા જ હશો કે કોઈપણ ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનું હોય કે પછી કોઈ જગ્યાએ ઓનલાઇન Documents અપલોડ કરવાના હોય ત્યારે આપણે આપણા Documents ને એક ચોક્કસ સાઈઝમાં Convert કરવા પડે. જે વેબસાઇટ ના નિયમ પ્રમાણે Photos અથવા Documents Resize કરવાના હોય છે.

દા.ત. : સરકારી ભરતી ના ફોર્મ ભરવા હોય, ઓનલાઈન પાનકાર્ડ કઢાવવું હોય એમાં photo અને signature તમારે Resize કરવાના હોય છે, આવી ઘણા બધા ફોર્મ માં જરૂર પડતી હોય છે.

#Ad

તો આ આર્ટિકલમાં તમને જાણવા મળશે કે તમે સરળ રીતે તમારા photos નેવી Resize કરી શકો છો.

ફોટા ની સાઈઝ ઓછી કેવી રીતે કરવી? 

તમે બધા લોકો જાણતા જ હશો કે કોઈપણ ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનું હોય કે પછી કોઈ જગ્યાએ ઓનલાઇન Documents અપલોડ કરવાના હોય ત્યારે આપણે આપણા Documents ને એક ચોક્કસ સાઈઝમાં Convert કરવા પડે. જે વેબસાઇટ ના નિયમ પ્રમાણે Photos અથવા Documents Resize કરવાના હોય છે.

દા.ત. : સરકારી ભરતી ના ફોર્મ ભરવા હોય, ઓનલાઈન પાનકાર્ડ કઢાવવું હોય એમાં photo અને signature તમારે Resize કરવાના હોય છે, આવી ઘણા બધા ફોર્મ માં જરૂર પડતી હોય છે.

#Ad

તો આ આર્ટિકલમાં તમને જાણવા મળશે કે તમે સરળ રીતે તમારા photos નેવી Resize કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો

Leave a Comment