ઈ શ્રમકાર્ડ શું છે? । ઈ શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા અને કોણ અરજી કરી શકે છે? । e-Shram card benefits in Gujarati

ભારતના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે કામદારોના કલ્યાણ માટે ઈ-શ્રમ પોર્ટલ નામનું નવું પોર્ટલ શરૂ કર્ય…

Load More
That is All