કંડક્ટર ભરતી 2023 : ખાલી જગ્યાઓ- 3342 | GSRTC Conductor Bharti 2023 Gujarat

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) દ્વારા કંડક્ટર પોસ્ટ 2023 માટે પ્રકાશિત ભરતી, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પ્રક્રિયા, મહત્વપૂર્ણ તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને આ લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

ગુજરાત કંડક્ટર ભરતી 2023 – GSRTC Conductor Bharti 2023 Gujarat

ભરતી બોર્ડ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC)
પોસ્ટ નું નામકંડકટર
ખાલી જગ્યાઓ3342 જગ્યાઓ
ભરતી નું સ્થાનગુજરાત
અરજી શરૂ થયા ની તારીખ08 ઓગસ્ટ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ06 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://www.gsrtc.in

ભરતી ની પોસ્ટ : 

કંડકટર

કુલ ખાલી જગ્યાઓ : 

3342 ખાલી જગ્યાઓ

પગાર ધોરણ:

પસંદગી પામનાર ઉમેદવાર ને કંડકટર કક્ષા માં પાંચ વર્ષ માટે માસિક રૂ. 18500 ફિક્ષ પગાર કરાર આધારિત આપશે.

શેક્ષણિક લાયકાત : 

ધોરણ – ૧૨ પાસ

#Ad

પરીક્ષા ફી: 

રૂ. ૫૯/-

ઉમર મર્યાદા : 

ઓછા માં ઓછી ૧૮ વર્ષ તથા  વધુ માં વધુ તમામ પ્રકારની છુટછાટ સહીત નીચે જણાવ્યા મજુબ રહેશે. 

નં વર્ગપુરુષ મહિલા
1બિન અનામત 34 વર્ષ 39 વર્ષ
2અનામત 39 વર્ષ44 વર્ષ
3માજી સૈનિક45 વર્ષ45 વર્ષ
4દિવ્યાંગબીન અનામત ૪૪ વર્ષઅનામત ૪૫ વર્ષ45 વર્ષ

ભરતી ની પસંદગી પ્રક્રિયા:

૧૦૦ ગુણની ઓ.એમ આર. પધ્ધતિથી સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા માટેના વેઈટેજ ગુણ (પાસ થવા માટે લઘુત્તમ કોઈ ગુણ ધ્યાને લેવાના રહેશે નહીં.)

સમય -૧:૦૦ કલાક 

#Ad
1૧ સામાન્ય જ્ઞાન – ગુજરાતનો ઇતિહારા / ભુગોળ / ગુજરાતના વર્તમાન બનાવો (ધો.૧ર કક્ષાનું૨૦ ગુણ
2રોડ સેફટી૧૦ ગુણ
3ગુજરાતી વ્યાકરણ (ધો. ૧૨ કક્ષાનું)૧૦ ગુણ
4અંગ્રેજી વ્યાકરણ (ધો. ૧૨ કક્ષાનું)૧૦ ગુણ
5ક્વોંટઈટેટીવ એપ્ટીટયુડ અને ટેસ્ટ ઓફ રીઝનીંગ (ધો. ૧ર કક્ષાનું)૧૦ ગુણ
6નિગમને લગતી માહિતી / ટીકીટ અને લગેજ ભાડાના ગાણિતિક પ્રશ્નો૧૦ ગુણ
7મોટર વ્હીકલ એકટની પ્રાથમિક જાણકારીના પ્રશ્નો – પ્રાથમિક સારવારના અંગેના પ્રશ્નો – કંડકટરોની ફરજો.૧૦ ગુણ
8કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના પ્રશ્નો૨૦ ગુણ
કુલ ગુણ૧૦૦ ગુણ

જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ 

 • ધો 12 પાસ ની માર્કશીટ
 • પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી મળેલ કંડકટર લાયસન્સ તથા બેઝ હોવો જરૂરી છે.
 • અને માન્ય ફર્સ્ટ એઇડ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી.
આ પણ વાંચો: ઓનલાઇન કંડકટર નું લાઇસન્સ બનાવો

GSRTC કંડકટર ની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી ?  

GSRTC કંડકટર ની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ જણાવેલ છે. 

 • કંડકટરની ભરતી ની અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારે https://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે “Apply Online”  ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ કંડકટરની પોસ્ટ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમને નીચે “Apply Online” નું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તેમાં તમારે બધી Personal Details ભરવાની.
 • Personal Details ભર્યા બાદ તમારે Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કોમ્પ્યુટર ની જાણકારી અને લાયકાત ભરવા માટે તમારે Computer knowledge બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું અને માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે Self declaration પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઉપરની શરતો મંજૂર કરીને સ્વીકાર્યા બાદ તમારી “yes” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારી અરજી ફોર્મ ભરાઈ જશે.
 • ત્યારબાદ તમારી સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારી સામે તમારા એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે તે તમારે સાચવીને રાખવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે Upload Photograph ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને એપ્લિકેશન અને જન્મ તારીખ નાખીને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ તમારે ફોટો અને તમારી સિગ્નેચર બંને અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature jpg format માં (10 KB સાઇઝથી વધારે નહિ તે રીતે) computer માં હોવા જોઇએ.
આ પણ વાંચો: ફોટા ની સાઈઝ ઓછી કરવાની સરળ રીત જાણો
 • ફોટોગ્રાફ અપલોડ થયા બાદ તમારે હોમ પેજ ઉપર આવી જવાનું રહેશે અને “Confirm Application” નામનું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યાં એપ્લિકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ નાખીને તમારે એપ્લિકેશન કન્ફર્મ કરવાની રહેશે. અને નીચે તમને (૧) Show application preview અને (૨) Confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview પર click કરી પોતાની અરજી જોઇ લેવી. જો અરજી ફોર્મ માં કી સુધારો કરવો હોય તો કરી શકો છો. 
 • અને ત્યારબાદ તમારે હવે ફ્રી પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે જે તેના માટે તમારે “Online Payment of Fees” બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમે કરેલ અરજીની જાહેરાત પસંદ કર્યા બાદ તમારો “confirmation number” type કરીને ત્યારબાદ તમારે ૫૯ રૂપિયા ભરવાના રહેશે.
 • હવે તમારે print application બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે એટલે તમારી અરજીની તમને એક પ્રિન્ટ જોવા મળશે તે તમારે કઢાવી લેવાની રહેશે અને  અરજીની પ્રિન્ટ કાઢી સાચવી રાખવી.

Important Links

GSRTC ભરતી ની વેબસાઇટક્લિક કરો
અરજી કરવાની વેબસાઇટClick Here
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ06 સપ્ટેમ્બર 2023
નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો
Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવJoin Now

આ લેખ માત્ર માહિતી પ્રદાન કરવા હેતુ થી બનાવેલ છે. કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

ભરતી માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્ર.1 : GSRTC કંડક્ટર ભરતી 2023 છેલ્લી તારીખ શું છે?

જ :  GSRTC કંડક્ટર ભરતી 2023 ગુજરાતની છેલ્લી તારીખ 06 સપ્ટેમ્બર 2022 છે

#Ad

પ્ર.2 : GSRTC કંડક્ટર ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

જ : GSRTC કંડક્ટર ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsrtc.in છે.

GSRTC કંડક્ટર ભરતી 2023

Leave a Comment