માત્ર 1 મિનિટ માં ઇન્ટરનેટ વગર UPI પેમેન્ટ કરો | How to transfer money using UPI without Internet in Gujarati

ઇન્ટરનેટ વગર UPI પેમેન્ટ

તમે સ્માર્ટફોન અથવા કોઈ કીપેડ ફોન દ્વારા પણ ઇન્ટરનેટ વગર માત્ર નંબર દબાવીને પોતાના પૈસાને ડાઇરેક્ટ એક બેન્ક એકાઉન્ટમાંથી બીજાના બેન્ક એકાઉન્ટમાં મોકલી શકો છો.