સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુધીની સહાય : કોચિંગ સહાય યોજના 2023 | Coaching Sahay Yojana Gujarat

અનુસૂચિત જાતિ કોચિંગ સહાય યોજના 2023

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુધીની સહાય મેળવો ,કોચિંગ સહાય યોજના 2023 | Coaching Sahay Yojana Gujarat