સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુધીની સહાય : કોચિંગ સહાય યોજના 2023 | Coaching Sahay Yojana Gujarat

અનુસૂચિત જાતિ કોચિંગ સહાય યોજના 2023

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે રૂ. ૨૦,૦૦૦/- સુધીની સહાય મેળવો ,કોચિંગ સહાય યોજના 2023 | Coaching Sahay Yojana Gujarat

અનુસૂચિત જાતિ માટે કોમર્શિયલ પાયલોટ તાલીમ લોન યોજના 2023 | Commercial Pilot Talim Loan Yojana Gujarat

કોમર્શિયલ પાયલોટ તાલીમ લોન યોજના

હવે પાયલોટ બનવું થયું સરળ, અનુસૂચિત જાતી વર્ગો માટે કોમર્શિયલ પાયલોટ તાલીમ માટે સરકાર દ્વારા લોન મળશે. Commercial Pilot Loan Yojana Gujarat