જાતિ નો દાખલો કેવી રીતે કઢાવવો?, ફોર્મ, ડોક્યુમેન્ટ , ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા । Caste Certificate Gujarat Online Application

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

Caste Certificate Gujarat : ભારત માં કોઈપણ વ્યક્તિ ચોક્કસ જાતિ અથવા સમુદાયની છે તે સતાવાર રીતે જાણવા માટે સરકાર દ્વારા જાતિ નો દાખલો એટલે કે જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. જાતિ પ્રમાણપત્ર (SC/ST) સંબંધિત રાજ્ય સરકારો દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત સમુદાયના રહેવાસીઓને જારી કરવામાં આવે છે. તેથી, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે આવી જાતિના લોકો સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી અનામતનો લાભ લેવા માટે જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવે. આ લેખમાં, અમે ગુજરાત જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજી પ્રક્રિયાને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું. 

(Caste Certificate Gujarat Download Pdf, caste certificate gujarat documents required , Online Caste Certificate Gujarat, jati no dakhlo documents list, jati no dakhlo documents list, jati no dakhlo gujarati)

#Ad
જાતિ નો દાખલો કેવી રીતે કઢાવવો

જાતિ પ્રમાણપત્રનો હેતુ

અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ વર્ગ હેઠળ અનામત કોઈપણ વ્યક્તિ જાતિ ના દાખલા માટે અરજી કરી શકે છે અને વિવિધ હેતુઓ માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવું જોઈએ. કેટલાક હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

 • શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સરકારી સંસ્થાઓમાં અનામત ક્વોટા માં સીટ મેળવવા માટે જાતિ નો દાખલો જરૂરી હોઈ છે.
 • શાળા/કોલેજોમાં ફી માં રાહત માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.
 • સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મેળવવા માટે જાતિ નો દાખલો જરૂરી હોઈ છે.
 • બીજા ઘણા આરક્ષણો માટે સબસિડીનું વિતરણ કરવા માટે સરકારને જાતિ પ્રમાણપત્રની માંગ કરે છે.
 • રોજગારના સંદર્ભમાં, નોકરી શોધનારાઓ માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત હોય છે, જેઓ અનામત ક્વોટા હેઠળ નિમણૂક તરીકે સરકારી નોકરીઓ માટે અરજી કરે છે.
 • સરકારી યોજનાઓ માટે અરજી કરવા માટે, જાતિ પ્રમાણપત્ર આવશ્યક હોઈ છે.
 • વિધાનસભાઓમાં અનામત બેઠકો માટે જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવું આવશ્યક હોય છે.

જાતિ નો દાખલો કઢાવવા માટે યોગ્યતાના માપદંડ

Caste Certificate in Gujarat – ગુજરાતમાં જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે વ્યક્તિ માટેની પાત્રતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • ગુજરાતમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજદાર ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે રાજ્યનો કાયમી નિવાસી હોવો જોઈએ.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ SC/ST, SEBC અને OBC યાદીમાં અરજદારનું નામ હોવું જોઈએ.

ગુજરાતમાં જાતિના દાખલા માટે ડોક્યુમેન્ટ – Jati No Dakhlo Documents List Gujarat

ગુજરાતમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર (Caste Certificate Gujarat) માટે અરજી કરવા સાથે નીચેના દસ્તાવેજો રજુ કરવા જરૂરી હોય છે. ઑફલાઇન અરજી કરતી વખતે ફોર્મ માં દર્શાવેલા દસ્તાવેજો અરજી ફોર્મ સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ. જ્યારે જાતિના દાખલા ની ઑનલાઇન અરજી માટે તે ઓરીજનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ને અપલોડ કરવાના હોય છે.

#Ad

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)

રેશનકાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડની સાચી નકલ

ઓળખનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ

#Ad

જાતિનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)

 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર અથવા કુટુંબના સભ્યનું પેઢીનામુ (તલાટી દ્વારા જારી કરાયેલ કુટુંબ આંબો)
 • ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ/પટવારી,તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવેલ જાતિના પ્રમાણપત્રની સાચી નકલ
 • નગરપાલિકાના વડા/મુખ્ય અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ જાતિના પ્રમાણપત્રની સાચી નકલ
 • સંબંધનો પુરાવો – વ્યક્તિનું સોગંદનામુ
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.

જાતિ ના દાખલા માટે અરજીની પ્રક્રિયા – How To Get Caste Certificate In Gujarat

જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિ ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન બંને રીત થી અરજી કરી શકે છે. Jati No Dakhlo Online Form Gujarat

જાતિ ના દાખલા માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા – 

STEP 1: અરજદારે મામલતદાર/તલાટી અથવા સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઑફિસની મુલાકાત લઈ ને ત્યાંથી જાતિ ના દાખલા માટે ફોર્મ લેવું.

અરજદાર નીચે આપેલી લિંક પર થી પણ જાતિ પ્રમાણપત્ર અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

#Ad

Jati No Dakhlo Form Pdf Download

Caste certificate form in Gujarati PDF Download 👈

STEP 2: ફોર્મ ભરો અને મંજૂરી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો તેની સાથે જોડવાના રહેશે.

જો ફોર્મમાં પેઢી નામુ ની આવશ્યકતા હોય, તો અરજદારે સંબંધિત કચેરીમાં ચકાસણી માટે બે લોકોને લઈ જવાના રહેશે.

#Ad

જો જાતિનો પુરાવો ઉપલબ્ધ ન હોય તો, ફોર્મમાં વ્યાખ્યાયિત કરેલ સોગંદનામુ સંબંધિત કચેરીમાંથી રજૂ કરવાનું રહેશે.

STEP 3: જાતિના પુરાવા ધરાવવાના કિસ્સામાં અથવા જો ફોર્મમાં પેઢી નામુ જરૂરી ન હોય, તો અરજદાર દસ્તાવેજો સાથે ભરેલું ફોર્મ સબમિટ કરવા માટે સીધા જ કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની ઑફિસમાં જઈ શકે છે. 

STEP 4: અરજદાર એક દિવસ પછી જાતિ નો દાખલો ઓફિસ જઈ ને લઇ શકે છે.

જાતિ ના દાખલા માટે ઑનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા – Caste Certificate Online Apply Gujarat

જાતિ ના દાખલા માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા નીચે દર્શાવેલ છે. (Jati No Dakhlo Online Application)

#Ad

STEP 1: સૌપ્રથમ તમારે ડિજિટલ ગુજરાતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.

STEP 2: ત્યારબાદ તમારી સામે એક Login નું બટન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

નોંધ : જો કોઈ વ્યક્તિ Digital Gujarat Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું ન હોય, તો તેણે/તેણીએ પોતાની જાતને ડિજિટલ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર છે. આ વેબસાઈટ પર નવા વપરાશકર્તા હેઠળ ‘New Registration (Citizen)’ પર ક્લિક કરવાનું છે. અને લોગીન કરવાનું રહેશે.

STEP 3: લોગીન કર્યા બાદ તમારે Request A New Services નામનું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

#Ad

STEP 4: હવે તમારી સામે એક નવું પેજ ઓપન થશે જેમાં બધી જ સુવિધાઓ તમને જોવા મળશે.

 • અનુસૂચિત જાતિ પ્રમાણપત્ર (Scheduled Caste Certificate Gujarat)
 • અનુસૂચિત જનજાતિ પ્રમાણપત્ર (Scheduled Tribe Certificate Gujarat)
 • બિન અનામત વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર (Unreserved Caste Certificate Gujarat)
 • આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર (Certificate For Economically Weaker Sections Gujarat)
 • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર (Socially and Educationally Backward Class Certificate Gujarat)
 • વિચરતી વિમુક્ત જાતિ માટેનું પ્રમાણપત્ર (Nomad-Denotified Caste Certificate Gujarat)

તમારે જે પણ જ્ઞાતિ કે જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે.

STEP 5: હવે સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા કાળજીપૂર્વક વાંચો.  પછી “Continue to Service” પર ક્લિક કરો

STEP 6 : હવે તમારી Request ID અને એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો અને “Continue” પર ક્લિક કરો

STEP 7 : કૃપા કરીને અરજદારની માહિતીની વિગતો ભરવાની રહેશે અને “Next” ક્લિક કરો

અરજદાર માહિતી (મૂળભૂત અરજદાર વિગતો, વ્યવસાયિક વિગતો, કુટુંબ વિગતો)

સર્વિસ ની વિગતો (જાતિની વિગતો)

STEP 8 : હવે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

STEP 9 : તમારી અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કર્યા પછી તમે તમારા અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ લઈ શકો છો અને પછી તમારે ઑનલાઇન પૈસા ની ચુકવણી સાથે આગળ વધી શકો છો.

પૈસા ભરવા માટે બે વિકલ્પો છે.

1) Using E-Wallet

2) Using Gateway

કૃપા કરીને બે વિકલ્પોમાંથી કોઈપણનો ઉપયોગ કરીને પૈસા ભરવાના રહેશે: ઈ-વોલેટ, ગેટવે.

STEP 10: ચુકવણીનો વિકલ્પ પસંદ કરો અને ચુકવણી કરવા માટે “Send OTP” બટન પર ક્લિક કરો. વધુમાં, નાગરિકને મોબાઇલ પર OTP આવશે.

STEP 11: OTP દાખલ કર્યા પછી, ચુકવણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે “Confirm” બટન પર ક્લિક કરો.

નોંધ: ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં *(સ્ટાર) સાથે ચિહ્નિત થયેલ તમામ ફીલ્ડ ફરજિયાત ભરવાના રહેશે છે. અરજીમાં આપવામાં આવેલી કોઈપણ ખોટી માહિતીના કિસ્સામાં વિભાગના સત્તાવાળાઓ દ્વારા અરજીને નકારી કાઢવામાં આવશે.

જાતિ ના દાખલા અરજી ની સ્થિતિ કેવી રીતે કરવું ? – Check Application Status

સફળતાપૂર્વક અરજી સબમિટ કર્યા પછી પ્રોફાઇલ/દસ્તાવેજની ચકાસણી કરવા માટે નાગરિકે કોઈ કેન્દ્રની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. નાગરિકને તેની અરજીની સ્થિતિ અંગે SMS દ્વારા સૂચના પ્રાપ્ત થશે.

આ પણ વાંચો :

જાતિ ના દાખલ માટે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્રશ્ન 1: જાતિનો દાખલો કઢાવવા માટે શું શું ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ?

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઈ પણ એક) રેશનકાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડની સાચી નકલ
ઓળખનો પુરાવો (કોઈ પણ એક) ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ
જાતિનો પુરાવો (કોઈ પણ એક)
જાતિનું પ્રમાણપત્ર અથવા કુટુંબના સભ્યનું પેઢીનામુ (તલાટી દ્વારા જારી કરાયેલ કુટુંબ આંબો)
ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ/પટવારી,તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવેલ જાતિના પ્રમાણપત્રની સાચી નકલ
નગરપાલિકાના વડા/મુખ્ય અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ જાતિના પ્રમાણપત્રની સાચી નકલ
સંબંધનો પુરાવો – વ્યક્તિનું સોગંદનામુ
પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.

પ્રશ્ન 2 : જાતિના દાખલ માટે અરજી કેવી રીતે કરી શકીએ ?

જવાબઃ જાતિ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિ ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન બંને રીત થી અરજી કરી શકે છે.  

જાતિ ના દાખલા માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા-
અરજદારે મામલતદાર/તલાટી અથવા સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઑફિસની મુલાકાત લઈ ને ત્યાંથી જાતિ ના દાખલા માટે ફોર્મ લેવું. અને ત્યાં અરજી કરવાની હોઈ છે.

જાતિ ના દાખલા માટે ઑનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા
જાતિ ના દાખલ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ દ્વારા અરજદાર અરજી કરી શકે છે. જે આ આર્ટિકલ માં સમજાવેલ છે.

Leave a Comment