ધંધા માટે રૂ. 50 લાખ સુધી લોન મેળવો, 35% સરકાર સબસિડી આપશે – PMEGP લોન યોજના | PMEGP loan scheme in Gujarat

PMEGP loan Yojana Gujarat

સરકાર ધંધો કરવા માટે રૂ. 50 લાખ સુધી લોન આપી રહી છે અને તેમાં 35% સરકાર સબસિડી આપશે. PMEGP loan scheme in Gujarat