સરકાર દ્વારા રૂ. 10,000 સીધા બેંક માં – પીએમ સ્વનિધિ યોજના | PM Svanidhi Yojana In Gujarati

PM Svanidhi Yojana In Gujarati

રેકડી અને લારી પર ધંધો કરતાં માટે રૂ. 10000 થી રૂ.50,000 સુધી ની લોન. પીએમ સ્વનિધિ યોજના | PM Svanidhi Yojana In Gujarati