કોબી મંચુરિયન ખાનારા સાવધાન! ગોવા બાદ હવે આ રાજ્યમાં પ્રતિબંધ, જાણો કારણ

Manchurian ban in goa

ગોબી મંચુરિયન અને કોટન કેન્ડી જેવી વસ્તુઓ પર ગોવા બાદ હવે આ રાજ્યમાં પ્રતિબંધ જાણો કારણ

ગુજરાત સરકારે ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે યોજનાઓ શરૂ કરી

ધોરણ-9-થી-12-ના-વિદ્યાર્થીઓને-નાણાકીય-સહાય

ગુજરાત સરકારે ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે યોજનાઓ શરૂ કરી