ધો 12 પાસ પર ઇંડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ નાવિક ભરતી 2024, ખાલી જગ્યાઓ : 260 | Indian Coast Guard Navik GD Bharti 2024

Indian Coast Guard Navik GD Bharti 2024

ઇંડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ નાવિક (Indian Coast Guard Navik GD) દ્વારા વિવિધ 260 જગ્યાઓ પર ભરતી. Indian Coast Guard Navik GD Bharti 2024