જ્ઞાન સહાયક ભરતી (માધ્યમિક) | Gyan Sahayak Bharti 2023 | સર્વ શિક્ષા અભિયાન ભરતી

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

Gujarat School Education Council દ્વારા જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) ભરતી 2023 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. જેથી ઉમેદવારો ને જાણ કરવામાં આવે છે અને તેની ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો. આ લેખ માં તમને જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) ભરતી 2023 વિશે માહિતી જાણવા મળશે જેવી કે GSEC જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) ભરતી માટે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો નીચે છે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023 – સર્વ શિક્ષા અભિયાન ભરતી

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે અને ઉમેદવારોને “જ્ઞાન સહાયક યોજના” (જ્ઞાન સહાયક યોજના) માટે 11 મહિના માટે શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ ગુજરાત રાજ્યની સરકારી અને બિન-સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં કરાર આધારિત “જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક)” ની જગ્યાઓ માટે અરજી કરવી હોય તો કરી શકે છે.

Gyan Sahayak Bharti 2023 Highlight

ભરતી બોર્ડ Gujarat School Education Council (GSEC)
પોસ્ટ નું નામજ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક)
ખાલી જગ્યાઓજરૂરિયાત મુજબ
ભરતી નું સ્થાનભારત
અરજી શરૂ ની તારીખ26 ઓગસ્ટ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ04 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://gyansahayak.ssgujarat.org

ભરતી ની પોસ્ટ : 

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક)

કુલ ખાલી જગ્યાઓ : 

જરૂરિયાત મુજબ

શેક્ષણિક લાયકાત : 

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

પગાર ધોરણ: 

Rs. 24000/- પ્રતિ માસ

ઉમર મર્યાદા : 

40 years

જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી ?  

  • ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારની વય મર્યાદા ઓનલાઈન અરજીની તારીખ મુજબની રહેશે.
  • ઉમેદવારો http://gyansahayak.ssgujarat.org વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે
  • ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવેલી ઉક્ત પોસ્ટ માટે જરૂરી લાયકાત, વય મર્યાદા, નિમણૂકનો પ્રકાર અને મહેનતાણું સંબંધિત સૂચનાઓ/માર્ગદર્શિકા વાંચવી જોઈએ.
  • આ અરજીઓ રાજ્ય સ્તરે અને જિલ્લા સ્તરે છે.
  • રૂબરૂ, પોસ્ટ કે કુરિયરમાં કોઈ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
  • ત્યારપછી મોકલવામાં આવેલી અરજીઓ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.
  • જ્યારે પણ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે રૂબરૂમાં બોલાવવામાં આવે ત્યારે ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ સાથે ચકાસણી માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની એક ઝેરોક્ષ નકલ, પાસપોર્ટ-સાઈઝના ફોટોગ્રાફ્સ અને અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહેશે.
સતાવાર વેબસાઇટ http://gyansahayak.ssgujarat.org
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ04-09-2023
નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો

આ લેખ માત્ર માહિતી પ્રદાન કરવા હેતુ થી બનાવેલ છે. કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

આ પણ વાંચો:

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્ર.1 : જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી ?  

જ :  રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

પ્ર.2 : Gyan Sahayak Bharti 2023 ની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

જ : 04 સપ્ટેમ્બર 2023

Leave a Comment