તલાટી મંત્રી સિલેબસ 2022 | GPSSB Talati Syllabus 2022 download , Exam Pattern

તલાટી મંત્રી સિલેબસ 2022: GPSSB ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી અભ્યાસક્રમ 2022 ગુજરાત તલાટી મંત્રી પરીક્ષા પેટર્ન, મોડેલ પેપર– ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડના અધિકારીઓ ગુજરાત તલાટી-કમ-મંત્રીની જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષાની તારીખ ૨૩ એપ્રિલ, 2023 જાહેર કરી છે. આ દરમિયાન, તમામ અરજદારોએ આ સમયનો ઉપયોગ GPSSB દ્વારા આયોજિત થનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે કરવો જોઈએ.

આ આર્ટીકલ પર, અમે GPSSB તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ PDF 2022 અને પરીક્ષા યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરીક્ષાની તૈયારીમાં અમારા વાચકોની મદદ માટે અમે ગુજરાત તલાટી-કમ-મંત્રી જૂના પેપર્સ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક્સ પણ આપી છે.

તલાટી મંત્રી સિલેબસ 2022

ગુજરાત તલાટી મંત્રી સિલેબસ 2022 ગ્રામ પંચાયત સચિવ પરીક્ષા પેટર્ન

તેઓ GPSSB દ્વારા આયોજિત થનારી તલાટી કમ મંત્રી ની લેખિત પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. અમે આ કોષ્ટક  પર GPSSB ગ્રામ પંચાયત સચિવ અભ્યાસક્રમ 2022 નો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તમે આ પૃષ્ઠના અંતે આપેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને સંપૂર્ણ ગુજરાત તલાટી-કમ-મંત્રી સિલેબસ 2022 પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.


સંસ્થા નુ નામ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ

પોસ્ટનું નામ અને ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા

3437 ગ્રામ પંચાયત સચિવ અથવા તલાટી કમ મંત્રી

અરજી પ્રક્રિયા


January – February 2022

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • લેખિત કસોટી
  • દસ્તાવેજ ચકાસણી પ્રક્રિયા

લેખિત કસોટીમાં સમાવિષ્ટ વિષયો

  • સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન
  • ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ
  • અંગ્રેજી ભાષા અને વ્યાકરણ
  • સામાન્ય ગણિત

પ્રશ્નોની સંખ્યા

  • લેખિત પરીક્ષામાં 100 પ્રશ્નો

માર્કિંગ સ્કીમ

  • દરેક પ્રશ્ન માટે એક માર્ક
  • ખોટા જવાબ માટે કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી

પરીક્ષાનો સમયગાળો

માત્ર 60 મિનિટ

GPSSB માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ

gpssb.gujarat.gov.in


પરીક્ષામાં વધારે ગુણ મેળવવા માટે, ઉમેદવારોએ સૂચનામાં દર્શાવેલ પરીક્ષા યોજનાને ધ્યાનમાં રાખીને પરીક્ષાની તૈયારી કરવી જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ ગુજરાત તલાટી મંત્રી અભ્યાસક્રમ 2022 માં ઉલ્લેખિત દરેક વિષયને પણ આવરી લેવો જોઈએ.

GPSSB ગુજરાત પંચાયત તલાટી મંત્રી પરીક્ષા પેટર્ન 2022 - GPSSB Gujarat Panchayat Talati Mantri Exam Pattern 2022


GPSSB ગ્રામ પંચાયત તલાટી મંત્રી પરીક્ષા પેટર્ન 2022 મુજબ, માત્ર ગુજરાતી ભાષામાં જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. પરીક્ષાનો સમયગાળો માત્ર 60 મિનિટનો રહેશે. તેથી, 60 મિનિટમાં 100 પ્રશ્નો પૂર્ણ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરો. સાચા જવાબ માટે, તમને એક માર્ક મળશે અને ખોટા જવાબનો પ્રયાસ કરવા બદલ કોઈ દંડ નહીં.


Subjects or Topics

Questions/Marks

General Awareness and General Knowledge

50

Gujarati Language and Grammar

20

English Language and Grammar

20

General Mathematics

10


ગુજરાત તલાટી-કમ-મંત્રી પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારોએ GPSSB તલાટી-કમ-મંત્રી પાછલા વર્ષના પ્રશ્નપત્રો ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. ગુજરાત તલાટી જૂના પેપર્સ ઉકેલીને, તમે પરીક્ષામાં તમારા પ્રદર્શનનું વિશ્લેષણ કરી શકો છો અને તમારા નબળા વિષયો પર કામ કરી શકો છો. તમારી મદદ માટે, અમે GPSSB ગુજરાત તલાટી મંત્રી જૂના પેપર્સ pdf ડાઉનલોડ કરવાની સીધી લિંક આપી રહ્યા છીએ.


Previous Years GPSSB Village Panchayat Secretary Question Papers

Download Here

Gujarat Talati-Cum-Mantri Previous Year Papers

Download Here

Gujarat Talati-Cum-Mantri Old Question Papers

Download Here

Gujarat Village Panchayat Secretary Last Year Papers

Download Here

Gujarat Talati-cum-Mantri Syllabus and Exam Pattern 2022

Check Here


FAQs


પ્રશ્ન 1: તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 માં ક્યારે લેવામાં આવશે? (Talati Exam Date 2022 in Gujarat)

જવાબ: ૨૩ એપ્રિલ, 2023 માં તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા લેવામાં આવશે.


Post a Comment

Previous Post Next Post