સ્ટેનોગ્રાફર માટે GSSSB ભરતી 2022, મ્યુનિ. એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટ્સ | GSSSB Recruitment 2022

GSSSB Recruitment 2022 for Stenographer, Muni. Engineer and Various Other Posts | સ્ટેનોગ્રાફર માટે GSSSB ભરતી 2022, મ્યુનિ. એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટ્સ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પાસંદગી મંડળ (GSSSB ભરતી 2022) એ સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ. માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે.  ઇજનેર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટ 2022. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો.  તમે અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. 

ગુજરાત ગૌણ સેવા પાસંદગી મંડળ દ્વારા સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ.  એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટની નોકરીની સૂચના 2022 ઓનલાઈન અરજી 16-06-2022, બપોરે 02:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે જેઓ GSSSB ભરતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ ઓનલાઈન અરજી સમયપત્રક, પાત્રતા માપદંડ, ઓનલાઈન દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.  અરજી ફોર્મ અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ લિંક.

GSSSB ભરતી 2022 (GSSSB Recruitment 2022)

1446 સ્ટેનોગ્રાફરની ભરતી માટેની ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા, મ્યુનિ.  ઇજનેર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટની જગ્યાઓ 16-06-2022, બપોરે 02:00 વાગ્યાથી શરૂ થશે.  GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ. સંબંધિત વિગતો તપાસો.  ઈજનેર અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી 2022 જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.


GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ.  એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી 2022

ભરતી બોર્ડ નુ નામ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ

પોસ્ટ નું નામ

સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ.  એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટ્સ

ખાલી જગ્યાઓ

1446

અરજી કરવાની શરૂ તારીખ 

16-06-2022, બપોરે 02:00 કલાકે

અરજીની અંતિમ તારીખ 

30-06-2022

કેટેગરી

સરકારી નોકરી

પસંદગી પ્રક્રિયા

લેખિત પરીક્ષા

ભરતી નું સ્થળ

ગુજરાત

સતાવાર વેબસાઈટ

https://gsssb.gujarat.gov.in


GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 વિગતો:

 પોસ્ટ્સ:

 •  ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2-3
 •  અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 2-3
 •  ગુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 3
 •  અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ 3
 •  જુનિયર વૈજ્ઞાનિક મદદનીશ
 •  મ્યુનિસિપલ એન્જિનિયર
 •  મદદનીશ અધિક ઈજનેર (સિવિલ)
 •  રેખીય
 •  કાર્ય સહાયક વર્ગ 3
 •  ઇલેક્ટ્રિકલ ટેરિફ ઇન્સ્પેક્ટર
 •  મદદનીશ ગ્રંથપાલ

GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર 2022 પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

 1446

GSSSB ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત:

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.


પસંદગી પ્રક્રિયા:

 ઇન્ટરવ્યુના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.


Job Advertisement: Click Here


Notification: Click Here


Apply Online: Click Here

GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી ની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 16-06-2022, બપોરે 02:00 કલાકે


ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30-06-2022

GSSSB ભરતી 2022 સૂચના

સ્ટેનોગ્રાફર સામે સત્તાવાર જાહેરનામું, મ્યુનિ.  1446 સ્ટેનોગ્રાફરની ભરતી અંગે ઈજનેર અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ, મ્યુનિ.  GSSSB માં એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓની ખાલી જગ્યાઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવી છે.  અમે GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ.ને ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં સીધી લિંક આપી છે.  એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટ્સ નોટિફિકેશન 2022 PDF સીધું તેના પર ક્લિક કરીને.

GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર, મ્યુનિ. માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાના સ્ટેપ.  એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી 2022

GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો, મ્યુનિ.  ઇજનેર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટની ભરતી લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે જણાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

 • સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે https://gsssb.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો
 • એપ્લાય ઓનલાઈન વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • GSSSB સ્ટેનોગ્રાફર માટે શોધ કરો, મ્યુનિ.  એન્જિનિયર અને અન્ય વિવિધ પોસ્ટ્સ અને પછી નવા વપરાશકર્તા વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 • ફોટો અને સહી સાથે પૂછવામાં આવેલી વિગતો યોગ્ય રીતે ભરો
 • ફોર્મ સબમિટ કરો અને જો જરૂરી હોય તો અરજી ફી ચૂકવો.
 • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

Post a Comment

Previous Post Next Post