૩૪૩૭ જગ્યા : ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ ભરતી 2022 | Talati Bharti 2022

તલાટી કમ મંત્રી વર્ગ ભરતી 2022 | Panchayat Talati Bharti 2022

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર ધ્વારા પંચાયત સેવા વર્ગ -૩ ના નીચે મુજબના સંવર્ગની નીચે પત્રકમાં દર્શાવેલ જગ્યાઓ પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૨ દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર સબંધિત સમયગાળા દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે . સંબંધિત સંવર્ગોની સીધી ભરતીની જગ્યા માટેની વિગતવાર જાહેરાત જેમાં વયમર્યાદા , શૈક્ષણિક લાયકાત , ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત , ફી ભરવાની રીત તથા કુલ કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી દિવ્યાંગ ઉમેદવારો , માજી સૈનિક તથા મહિલા(તલાટી કમ મંત્રી) (વર્ગ-૩)ઓ માટે અનામત જગ્યાની વિગતો તેમજ અન્ય વિગતવાર જોગવાઇઓ / માહિતી / સુચના / શરતો દર્શાવતી વિગતવાર જાહેરાત મંડળના નોટીસ બોર્ડ ઉપર તેમજ મંડળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in અને https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે

આ પણ વાંચો :
GPSSB Recruitment 2022


નોકરી ભરતી બોર્ડ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB)

જાહેરાત નંબર

10/2021-22

પોસ્ટ

રેવન્યુ તલાટી ગુજરાત (વર્ગ 3)

ખાલી જગ્યાઓ

3437+

નોકરીઓનો પ્રકાર

પંચાયત વિભાગ

પ્રારંભ તારીખ

28/01/2022

છેલ્લી તારીખ

15/02/2022

નોકરીનું સ્થાન

સમગ્ર ગુજરાત

નોકરીનો પ્રકાર

ગુજરાત સરકાર ની નોકરી

એપ્લિકેશન મોડ

ojas.gujarat.gov.in દ્વારા ઓનલાઈન

સત્તાવાર વેબસાઇટ

http://gpssb.gujarat.gov.in/


પંચાયત તલાટીની નોકરીની ખાલી જગ્યા 2022 વિગતો (Panchayat Talati Job Vacancy)

  • કુલ 3437+ જગ્યા

યોગ્યતાના માપદંડ


શૈક્ષણિક લાયકાત

  •  ઉમેદવારોએ 12મું પાસ હોવું આવશ્યક છે.

ઉંમર મર્યાદા

  •  ન્યૂનતમ 18 વર્ષ
  •  મહત્તમ 31 વર્ષ
પરીક્ષા ફી : 

ફોર્મ ભરતી વખતે “ General ” કેટેગરી Select કરી હોય ( દર્શાવી હોય ) તેવા તમામ ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે .


પગાર ધોરણઃ 

જોગવાઇ મુજબ પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂ. ૧૯૯૫૦ / - પ્રતિમાસ ફિકસ પગારથી નિમણુંક અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી નિયત થયેલ અન્ય લાભો મળવાપાત્ર રહેશે .


નીચે મુજબની કેટેગરીના ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે નહીં . 

  • અનુસૂચિત જાતિ ( SC ) 
  • અનુસૂચિત જન જાતિ ( ST ) 
  • સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ (SEBC ) 
  • આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવાર ( EWS) 
  • માજી સૈનિક ( Ex - serviceman ) 
  • તમામ કેટેગરી શારીરિક અશકતતા ( દિવ્યાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો ( PD ) તમામ કેટેગરી
Official Notification : 👉 Download
ઓનલાઇન અરજી માટે લિંક : 👉 અહીં ક્લિક કરો

Post a Comment

Previous Post Next Post